Πρώτη έκδοση διαθέσιμη σε συμμετέχοντα ιδρύματα

Οι οδηγίες εγκατάστασης της έκδοσης 0.5 (πιλοτική έκδοση) της πλατφόρμας OpenDelos είναι πλέον διαθέσιμες.

Κατά την πιλοτική αυτή φάση τα 4 συμμετέχοντα ιδρύματα

  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Πανεπιστήμιο Κρήτης,
  • Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

θα

  • πιστοποιήσουν τις οδηγίες εγκατάστασης
  • ελέγξουν τις προτεινόμενες διαδικασίες
  • εντοπίσουν τυχόν bugs
  • ξεκινήσουν να παράγουν τις βιντεοδιαλέξεις

H πλατφόρμα open delos είναι υπό ανάπτυξη και επομένως τόσο τα bugs είναι αναμενόμενα καθώς το UI βελτιώνεται συνεχώς.